Dereitos Humanos

Como dende hai xa varios anos, SAVE THE CHILDREN organiza QUILÓMETROS DE SOLIDARIEDADE. A finalidade da actividade, ademáis de fomentar o deporte a hábitos de vida saudables, é recadar fondos para loitar contra a desnutrición infantil.

    

Co gallo das conmemoracións a celebrar en todos os centros marcadas polo calendario escolar para este mes de decembro, o cole decidiu, da man dos especialistas en Educación Física, participar nesta XII Edición, a cal terá lugar na segunda semana de decembro (días 10 ou 11). Aproveitamos esta actividade para incluila tamén no Proxecto “Vivir tocando o mar”, e farémolo do seguinte xeito: cada aula escollerá o seu nome de equipo que se identificará co nome dun animal mariño e escribirao na folla colgada na porta da sala de mestres (para non repetir nomes). Os profes de E.F., Ramón e Noemí, organizarán a carreira, fixando os percorridos para cada grupo. Ao final de cada percorrido, un alumno de cada grupo lerá (en galego) un artigo da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, o cal se traballará na aula con anterioridade (podes atopar o texto íntegro ao final da páxina). Estes artigos tamén estarán colgados na sala de mestres. Cada titor deberá marcar cal escolle para ler o seu grupo.
Teredes á vosa disposición libros, información e recursos en:    (preme nas negriñas para acedes aos sitios)
ü  sala de mestres, e
ü  enlaces nas seguintes páxinas:
ð   páxina web do cole,
ð   blog do EDLG, e
ð   blog de “Vivirtocando o mar”.

Segundo as bases da carreira, cada corredor buscará un patrocinador que o subvencione. Esta será a parte na que impliquemos ás familias, as cales patrocinarán aos seus fillos. Entregarásevos información máis detallada a cada titor.
Graciñas pola vosa colaboración.Aquí tedes varios enlaces aos que podedes aceder premendo nas imaxes, ademáis de vídeos e o texto completo da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.


( preme na imaxe para aceder ao sitio )


( preme na imaxe para aceder ao sitio )

( preme na imaxe para aceder ao sitio )
E para concienciar da importancia dos hábitos de vida saudables...un bonustrack! 

DECLARACIÓN UNIVERSAL
DOS DEREITOS HUMANOS

( texto íntegro )

Preámbulo.
[...]
Artigo 1.
Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos, tendo como teñen a razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente uns con outros.
Artigo 2.
1. Toda persoa ten todos os dereitos e liberdades proclamados nesta Declaración, sen distinción algunha de raza, cor, sexo, idioma, relixión, opinión política ou doutra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra.
2. Ademais, non se fará distinción algunha fundada na condición política, xurídica ou internacional do país ou territorio da que xurisdicionalmente depeda esa persoa, xa sexa un país independente, como un territorio baixo administración fiduciaria, non autónomo ou suxeito a calquera limitación da soberanía.
Artigo 3.
Toda persoa ten dereito á vida, a liberdade e a seguridade da súa persoa.
Artigo 4.
Ninguén poderá ser sometido a escravitude nin a servidume, a escravitude e a trata de escravos están prohibidas en todas as súas formas.
Artigo 5.
Ninguén poderá ser sometido a torturas nin a tratos ou penas crueis, inhumanos ou degradantes.
Artigo 6.
Toda persoa ten dereito en todas partes, o recoñecemento do seu status legal.
Artigo 7.
Todos son iguais ante a lei e teñen, sen distinción, dereito a igual protección da lei. Todos teñen dereito a igual protección contra toda discriminación que en viole esta Declaración e contra toda provocación a tal discriminación.
Artigo 8.
Toda persoa ten dereito a un recurso efectivo ante os tribunais nacionais competentes, que a ampare contra actos que violen os seus dereitos fundamentais recoñecidos pola constitución ou pola lei.
Artigo 9.
Ninguén poderá ser sometido a detención arbitraria, detención ou exilio.
Artigo 10.
Toda persoa ten dereito, en termos de absoluta igualdade, a unha audiencia xusta e pública por un xuíz dun tribunal independente e imparcial para determinar os seus dereitos e obrigacións ou para o exame de calquera acusación contra ela en materia penal.
Artigo 11.
1. Toda persoa acusada de delito ten dereito a asumir a súa inocencia mentres non se trate a súa culpabilidade, conforme á lei e en xuízo público no que se lle aseguraron todas as garantías necesarias para o seu defensa.
2. Ninguén será condenado por actos ou omisións que, ao cometerse non foron delituosos segundo o dereito nacional ou internacional. Nin impoñer unha pena máis grave que a aplicable no momento de cometer o delito.
Artigo 12.
Ninguén será obxecto de inxerencias arbitrarias na súa vida privada, na súa familia, no domicilio ou a súa correspondencia, nin de ataques á súa honra ou reputación. Toda persoa ten dereito á protección da lei contra tales inxerencias ou ataques.
Artigo 13.
1. Toda persoa ten dereito a circular libremente e elixir a súa residencia no territorio de cada Estado.
2. Toda persoa ten dereito a saír de calquera país, mesmo do propio, xa regresar ao seu.
Artigo 14.
1. No caso de persecución, toda persoa ten dereito a buscar asilo en circunstancias fóra do seu control.
2. Este dereito non poderá ser invocado contra unha demanda de verdade non por delitos comúns ou por actos opostos aos propósitos e principios das Nacións Unidas.
Artigo 15.
1. Toda persoa ten dereito a unha nacionalidade.
2. Ninguén arbitrariamente será retirado da súa nacionalidade nin do dereito para cambiala.
Artigo 16.
1. Homes e mulleres da idade núbil, teñen dereito, sen restrición algunha por motivos de raza, nacionalidade ou relixión, a casar e fundar unha familia, e gozar dos mesmos dereitos en canto ao matrimonio, durante o matrimonio e en caso de disolución do matrimonio.
2. Só a través do consentimento libre e pleno dos cónxuxes pode ser o contrato de matrimonio.
3. A familia é o elemento natural e fundamental da sociedade e ten dereito á protección da sociedade e o Estado.
Artigo 17.
1. Todo o mundo tanto en solitario como en colaboración con outros, ten o dereito á propiedade.
2. Ninguén será privado arbitrariamente da súa propiedade.
Artigo 18.
Toda persoa ten dereito á liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión; este dereito comprende a liberdade de cambiar de relixión ou de crenzas e a liberdade de manifestar a súa relixión ou a súa crenza individual ou comunitariamente, en tanto públicas como en privado, polo ensino, a práctica, o culto e a observación dos ritos.
Artigo 19.
Toda persoa ten dereito á liberdade de opinión e de expresión, isto inclúe o dereito a non ser molestado por mor da súa opinión, a buscar e recibir informacións e opinións, e sen limitar a propagación das fronteiras, por calquera medio de expresión.
Artigo 20.
1. Toda persoa ten dereito á liberdade de asociación e reunión pacífica.
2. Ninguén poderá ser obrigado a afiliarse a unha asociación.
Artigo 21.
1. Toda persoa ten dereito a participar no goberno do seu país, directamente ou por medio de representantes libremente escollidos.
2. Toda persoa ten dereito a acceder, en condicións de igualdade, ás funcións públicas do seu país.
3. A vontade do pobo é a base da autoridade do goberno, isto expresarase mediante eleccións auténticas, que deben celebrarse periodicamente, por sufraxio universal e igual e por voto secreto ou outro procedemento similar que garanta a liberdade do voto.
Artigo 22.
Toda persoa, como membro da sociedade, ten dereito á seguridade social, e obter, mediante o esforzo nacional e a cooperación internacional, tendo en conta a organización e os recursos de cada Estado, a satisfacción dos dereitos económicos, sociais e culturais, indispensables á súa dignidade e ao libre desenvolvemento da súa personalidade.
Artigo 23.
1. Toda persoa ten dereito ao traballo, á libre elección de traballo, a condicións equitativas e satisfactorias de que xa a protección contra o desemprego.
2. Toda persoa ten dereito, sen discriminación algunha, o mesmo salario polo mesmo traballo.
3. Toda persoa que traballa ten dereito a unha remuneración equitativa e satisfactoria, o que garante, así como a existencia da familia á dignidade humana e que será completada, en caso necesario, por calquera outros medios de protección social.
4. Toda persoa ten o dereito de unirse a outros para atopar os sindicatos e as organizacións sindicais para a defensa dos seus intereses.
Artigo 24.
Toda persoa ten dereito a descansar e gozar do tempo libre a unha limitación razoable da duración do traballo xa vacacións periódicas pagas.
Artigo 25.
1. Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que, así como á súa familia, a saúde e o benestar, e en particular o mantemento, vestido, vivenda, atención médica e os servizos sociais necesarios, ten tamén o dereito aos seguros en caso de desemprego, enfermidade, invalidez, viudez, vellez ou outros casos de perda dos seus medios de subsistencia por circunstancias independentes da súa vontade.
2. A maternidade e a infancia teñen dereito a coidados e asistencia especiais. Todos os nenos, nacidos dentro ou fóra do matrimonio, teñen dereito a igual protección social.
Artigo 26.
1. Toda persoa ten dereito á educación. A educación debe ser gratuíta, polo menos no que respecta á instrución elemental e fundamental. A instrución elemental será obrigatoria. Técnica e profesional haberá de ser xeneralizada, o acceso á educación superior será igual para todos, en función dos méritos.
2. A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana e o fortalecemento do respecto dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais; favorecerá a comprensión, a tolerancia e a amizade entre todas as nacións e todos os grupos étnicos e relixiosos, e promoverá as actividades das Nacións Unidas para manter a paz.
3. Os pais terán dereito preferente a escoller o camiño da educación que deben dar aos seus fillos.
Artigo 27.
1. Toda persoa ten dereito a tomar parte libremente na vida cultural da comunidade, a gozar das artes e a participar no progreso científico e os seus beneficios.
2. Toda persoa ten dereito á protección dos intereses morais e materiais que correspondan polas producións científicas, literarias ou artísticas de que sexa autora.
Artigo 28.
Toda persoa ten dereito a establecer unha orde social e internacional no que se fagan plenamente efectivos os dereitos e liberdades proclamados nesta.
Artigo 29.
1. Toda persoa ten deberes respecto da comunidade na que só nela pode desenvolver plenamente a súa personalidade.
2. No exercicio dos seus dereitos e gozar das súas liberdades, toda persoa estará soamente suxeita ás limitacións establecidas pola lei co único fin de asegurar o recoñecemento e o respecto aos dereitos e liberdades dos demais e de satisfacer as xustas esixencias da moral, a orde pública e do benestar xeral nunha sociedade democrática eles mesmos.
3. Estes dereitos e liberdades non poderán en ningún caso, ser exercidos en oposición aos propósitos e principios das Nacións Unidas.
Artigo 30.
Calquera cousa da presente Declaración poderá interpretarse no sentido de que a lei confire a un Estado, grupo ou individuo para emprender actividades ou realizar actos tendentes á supresión de calquera dos dereitos e liberdades proclamados nesta.


No hay comentarios:

Publicar un comentario